• banner_adk
  • pozvanka_tvat
  • pozvanka_dod

CESTY K EMOCIONÁLNEJ ZRELOSTI

Výchovno-preventívny program „Cesta k emocionálnej zrelosti“ priblížila žiakom 1. C triedy v krátkej besede PhDr. Katarína Stašáková dňa 18. novembra 2015. Ambíciou programu je začať s procesmi sebauvedomenia a emocionálneho dozrievania žiakov v školskom a mimoškolskom prostredí. Program rozvíja základné znaky emocionálnej inteligencie.

Pozornosť venovala vymedzeniu pojmu emocionálna inteligencia.

V súčasnosti sa veľa hovorí o emocionálnej inteligencii, ale málokto vie, čo tento pojem znamená. Emocionálna inteligencia zahŕňa také kvality ako je chápanie vlastných citov, schopnosť vcítiť sa do iných ľudí a riadiť city tak, aby sa zlepšila kvalita života. Čítať viac…

ZENIT v elektronike – školské kolo

V stredu 18. novembra 2015 sme na našej škole zrealizovali školské kolo súťaže Zenit v elektronike. Slávnostne ho otvoril riaditeľ školy Mgr. Vladimír Jacenko a predseda hodnotiacej komisie Ing. Jozef Prexta. Členmi hodnotiacej komisie boli Ing. Peter Tkáč a Mgr. Stanislav Vojtko.

V kategórii A žiakov 3. a  4. ročníka stredných škôl si sily zmerali Michal Kralovič zo IV.A triedy a Šimon Struhala zo IV.D triedy. Zadania na školské kolo pripravuje realizátor školského kola. Hodnotenie a bodovanie je jednotné na celom Slovensku. Čítať viac…

Záložka do knihy – Múdrosť ukrytá v knihách

Slovenská národná knižnica v Bratislave vyhlásila 4. ročník celoslovenského projektu Záložka do knihy, ktorý uvádza motto Múdrosť ukrytá v knihách. Každej strednej škole, ktorá sa zapojí do projektu, je pridelená jedna zo slovenských stredných škôl, s ktorou si navzájom vymenia vlastnoručne vytvorené záložky do knihy. SPŠ sa pravidelne zapája do uvedeného projektu a v tomto školskom roku našou partnerskou školou je SOŠ v Želovciach.

Žiaci 1.A a 2.B triedy vytvorili zaujímavé záložky s motívmi nášho historického mesta, školy, študijných odborov, ktoré si vymenili so žiakmi odboru záhradníctvo v SOŠ Želovce. Čítať viac…

Jeden deň priemyslovákom

Stredná priemyselná škola v Bardejove v dňoch 11.-13. novembra 2015 sa už po štvrtýkrát zapojila do celoslovenského projektu Týždeň vedy a techniky, ktorý je každoročne organizovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky s cieľom motivovať mladých ľudí k štúdiu vedeckých a technických disciplín.

Že záujem o technické odbory z roka na rok stúpa, potvrdil i počet žiakov z takmer všetkých bardejovských základných škôl i z  okolitých obcí, ktorí v týchto dňoch opäť zavítali do priestorov SPŠ. Kým počas Dňa otvorených dverí získali informácie o jednotlivých študijných odboroch či učebnom procese v  odborných učebniach, počas Týždňa vedy a techniky zasadli do stredoškolských lavíc podľa záujmu o ten ktorý odbor a prakticky sa zapojili do vyučovacieho procesu.

Vyučujúci odborných predmetov primeranou, pútavou a hravou formou prezentovali jednotlivé študijné odbory, aby tak zaujali pozornosť žiakov od piateho až po deviaty ročník.

Budúci stavbári si pod vedením vyučujúcich vyskúšali priestorové zobrazenie objektov v programe Arcon 3D vizalizácie a vlastnoručne vytvorený obrázok si odniesli domov. Zaujalo ich aj kreslenie výkresovej dokumentácie v programe  AutoCad. Čítať viac…

VÝCHOVA K MANŽELSTVU A RODIČOVSTVU

Výchova k manželstvu a rodičovstvu je zacielená na utváranie základných vedomosti a postojov v oblasti manželstva, rodiny a rodičovstva. Tento perspektívny zámer Mgr. Slávka Benková Rybárová z Centra pedagogicko-psychologickej poradne v Bardejove priblížila žiakom 2. D triedy na besede dňa 16. novembra 2015 prostredníctvom nasledovných čiastkových cieľov, v ktorých sa venovala: Čítať viac…

Stužková 4.D

Dňa 13. novembra 2015 sa konala posledná tohtoročná stužková 4.D triedy pod vedením Mgr. Marinka.

Stretnutie s Miroslavom Lajčákom, ministrom zahraničných vecí SR a európskych záležitostí SR

V nedeľu popoludní 8. novembra 2015 v Poľsko-slovenskom dome sa žiaci 2.B a 2.D zúčastnili zaujímavej besedy s podpredsedom vlády SR a ministrom ZV SR Miroslavom Lajčákom.

V úvode svojho vystúpenia pán minister predstavil prácu svojho úradu, zaujímavosti z profesie diplomatického zboru i najaktuálnejšie problémy, ktorým sa v súčasnosti venuje. V druhej časti stretnutia odpovedal na otázky študentov aj ďalších hostí, ktoré sa týkali migračnej krízy, ale i udalostí na Ukrajine či v Srbsku. Beseda v nás zanechala príjemné pocity, veď nie každý deň sa môžeme stretnúť s členom slovenskej vlády. Čítať viac…

Prijatie vzácnej návštevy

5. november 2015 bol pre Strednú priemyselnú školu v Bardejove výnimočným dňom. Bežný rytmus všedného dňa totiž narušila krátka návšteva ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraja Draxlera.

Po oficiálnom privítaní si v sprievode riaditeľa školy Mgr. V. Jacenka prezrel priestory priemyslovky. Pri prehliadke školy prekvapil žiakov i vyučujúcich v niekoľkých triedach. Veď nestáva sa každý deň, aby niekto zaklopal, otvorili sa dvere a vošiel pán minister. Žiaci sa neveriacky dívali, ako podáva ruku vyučujúcim. Ubehla chvíľka, kým sa spamätali z milého prekvapenia a odpovedali na jeho otázky. Ministrovu pochvalu si okrem iného vyslúžilo technické vybavenie odborných učební. Po škole zavítala vzácna návšteva do školského internátu, kde sa minister dal do družného dialógu s tamojšími pracovníkmi o ich problémoch, pracovných podmienkach a predstavách o lepšej budúcnosti. Čítať viac…

Zdravá výživa a boj proti obezite

Prednášky na tému „ Zdravá výživa a boj proti obezite“ sa konali v dňoch 4. a 6. 11.2015 pre žiakov 1. ročníka. Prednášala Mgr. Marta Fecková z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

Zdravé stravovanie poskytuje telu dostatok energie k vykonávaniu každodenných aktivít a nemalo by viesť k výkyvom telesnej hmotnosti.

V zdravej strave je vyvážené zastúpenie troch hlavných zložiek – sacharidov, tukov a bielkovín, pričom viac ako polovicu energetického príjmu by mali tvoriť sacharidy, menej ako jednu tretinu tuky a okolo 15 percent bielkoviny.

Zdravá výživa ako súčasť zdravého životného štýlu je dôležitým faktorom prevencie ochorení.

Ing. O. Beňová Čítať viac…

1 2 3 26