Nov 21

KREATÍVNA INFORMATIKA

1. ročník súťaže na SPŠ v Bardejove

TVORBA   PLAGÁTOV S TÉMOU:

1. téma:  NAŠA ŠKOLA OČAMI ŽIAKOV

2. téma: NESTRAŤ SA V LABYRINTE DROG

SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE:

KATEGÓRIA JUNIOR:   1. ročník a 2. ročník

KATEGÓRIA SENIOR:   3. ročník a 4. ročník

PODMIENKY SÚŤAŽE:

Vytvoriť plagát s danou tematikou pomocou IT technológií.

Plagát zaslať na informatika.spsbj@gmail.com do konca novembra 2014. V maile je potrebné uviesť meno, priezvisko, triedu.

Pripomienky riešiť s RNDr. Poliakovou a Ing. Skoncovou.

VÍŤAZI BUDÚ OCENENÍ VECNÝMI CENAMI !!!

Kategória: Informatika, Oznamy, Súťaže | Komentáre sú deaktivované
Nov 10

Hodnoty môjho života

Dňa 10. novembra 2014 sa uskutočnila beseda so žiakmi 1. A triedy pod vedením  PhDr. Kataríny  Stašákovej z SCŠPP v Bardejove  na tému „Hodnoty môjho života“.

Slovo „hodnota“ patrí k súčasti našej každodennej skúsenosti. Toto slovo sa vo všeobecnosti vzťahuje na niečo dobré, na niečo, čo sa doceňuje a po čom všetci túžime. Každý z nás má iný hodnotový rebríček. Pre niekoho je najväčšou hodnotou rodina, rodinné zázemie, láska, potreba milovať a byť milovaný, pre iného peniaze, majetok, moc, sláva a obdiv iných. Ďalší chce pomáhať ostatným.  V prvej časti besedy PhDr. Stašáková upriamila pozornosť na tieto okruhy.

  • Čo je pre mňa najdôležitejšie?
  • Výber desať najdôležitejších hodnôt
  • Formou hry určenie najdôležitejšej životnej  hodnoty
  • Beseda k preberanej téme Viac »
Kategória: Besedy | Tagged , , | Komentáre sú deaktivované
Nov 06

ZENIT v elektronike – školské kolo

Vo štvrtok 6. novembra 2014 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo 31. ročníka súťaže Zenit v elektronike. Slávnostne ho otvoril riaditeľ školy Mgr. Vladimír Jacenko. V kategórii A – žiaci 3. a 4. ročníka stredných škôl súťažili dvaja žiaci: Michal Kralovič z III.A triedy a Šimon Struhala z III.D triedy.

Súťaž sa skladala z teoretickej a praktickej časti. Teoretickú časť tvoril test z elektroniky a elektrotechniky, ktorý  trval 60 minút. Mal 30 otázok bez výberu odpovede a každá správne vypracovaná otázka sa hodnotila 1 bodom.  V tejto časti mohli súťažiaci získať maximálne 30 bodov. Viac »

Kategória: Elektrotechnika, Súťaže | Tagged , | Komentáre sú deaktivované
Okt 29

Výchova k manželstvu a rodičovstvu

Dňa 27. októbra 2014 sa uskutočnila beseda so žiakmi 2. D  triedy na tému „Výchova k manželstvu a rodičovstvu“ , ktorú viedla Mgr. Slávka Benková-Rybárová  z Centra pedagogicko-psychologickej poradne v Bardejove.

Rodina , rodičovstvo, manželstvo – to sú pojmy, ktoré majú v našej spoločnosti stále významné miesto. S rastom životnej úrovne, vzdelania, vplyvom demokratizačného procesu sa rodinné vzťahy stávajú zložitejšími, rastú nároky na životného partnera, na psychicko-morálnu úroveň rodičov i na celkový spôsob života rodiny. So stupňovaním spoločenských požiadaviek na rodinu a na jej výchovné pôsobenie rastie aj význam výchovy pre manželský a rodinný život. Viac »

Kategória: Besedy | Tagged , , | Komentáre sú deaktivované
Okt 24

Obchodovanie s ľuďmi

Dňa 24. októbra 2014 sa uskutočnila beseda so žiakmi 3. C triedy na tému „Obchodovanie s ľuďmi “ pod vedením Mgr. Slávky Benkovej-Rybárovej z Centra pedagogicko-psychologickej poradne v Bardejove.

Témou besedy bolo obchodovanie s ľuďmi. Na prvý pohľad by sa zdalo, že je to téma vhodná skôr na filmové spracovanie. Žiaľ, každodenná prax a skúsenosť kriminalistov, psychológov i obetí poukazuje na aktuálnosť tejto témy i v bežnom živote. Viac »

Kategória: Besedy | Tagged , | Komentáre sú deaktivované
Okt 21

MEDZIGENERAČNÉ VZŤAHY

Dňa 21. októbra 2014 sa uskutočnila beseda so žiakmi 4. A triedy na tému „Medzigeneračné vzťahy“ pod vedením Mgr. Slávky Benkovej-Rybárovej z Centra pedagogicko-psychologickej poradne v Bardejove.

Prednáška bola zamerané na problematiku vzťahov medzi generáciami, ktorá je jedným z významných faktorov dynamiky spoločenského vývoja.  Generácia je skupina ľudí rovnakého veku, ktorí prežili rovnaké historické obdobie. To čo zažijeme, v čom vyrastáme, z toho sa odvíjajú naše postoje a názory.     Viac »

Kategória: Besedy | Tagged , , | Komentáre sú deaktivované
Okt 17

EURÓPSKY TÝŽDEŇ PROGRAMOVANIA

Termín: 13.10.2014 – 17.10.2014

Aj naša škola sa aktívne zapojila do Európskeho týždňa. Študenti technického lýcea so zameraním na informatiku sa zapojili do  súťaže: Programujeme pre iných.

Úlohou žiakov bolo počas Európskeho týždňa vytvoriť programy, ktoré je možné využiť v matematike, fyzike, slovenskom jazyku a dejepise.

Študenti vytvárali programy v PHP s využitím HTML, CSS, a objektovo orientovanom programovacom prostredí Lazarus. Viac »

Kategória: Informatika, Svetové dni | Tagged , , | Komentáre sú deaktivované
Okt 17

Čo sa mi stane, ak budem informatikom?

Videokonferenčný prenos z prednášky z firmy IBM
Aj na našej škole synchronizujeme slovenské výskumné a vzdelávacie aktivity.
Dňa 17. 10. 2014 sa vybraní žiaci z technického lýcea so záujmom o informatiku zúčastnili videokonferencie z prednášky na na tému Čo sa mi stane ak budem informatikom? Prednášajúcim bol Radoslav Staš z firmy IBM.
Na prednáške odzneli odpovede na otázky:

  • čo informatik robí v práci a doma (typy prace, pracovná náplň),
  • ako sa stanem informatikom ,
  • očakávanie vs realita,
  • čo mam urobiť, aby som bol úspešným informatikom ,
  • na čom pracujeme v IBM. Viac »
Kategória: Besedy, Informatika | Tagged , , | Komentáre sú deaktivované