Sep 01

Privítanie prvákov

Privítanie a rozdelenie prvákov do tried pre šk. rok 2014/2015 sa bude konať dňa 2.9.2014 o 8.00 hod v Aule.

Kategória: Oznamy | Komentáre sú deaktivované
Aug 27

Stravníci POZOR!!!

Spôsob úhrady:

Platba za stravu sa uhrádza mesačne vopred k l. dňu nasledujúceho mesiaca, najneskôr do 5. dňa v danom mesiaci a to: v hotovosti len v určené dní, bezhotovostne – trvalým príkazom 24.– € mesačne, jednorazovo /čiastka – 1,20 x stravné dní/, elektronicky: na účet: 7000513895/8180, VS: stravné číslo – určuje ved. ŠJ, KS:0308, alebo paušálne na viac mesiacov vopred.

Denný poplatok za objednané jedlo: Celodenná strava: 2,80 €, obed:  1,20 € žiak strednej školy.

Odhlásiť, respektíve prihlásiť sa na stravu je možné deň vopred do 11. hod. na nasledujúci deň.

Žiak zo stravovania sa odhlasuje pri chorobe, odchode zo školy a pod.

Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

Viac informácii o elektronickom spôsobe stravovania v našom zariadení nájdete na nástenkev školskej jedálni.

Zápisný lístok na stravovanie a Všeobecné pokyny pre stravníkov

Zápisný lístok je vo formáte *.doc a je možné ho vyplniť sa elektronicky, následne je potrebné ho vytlačiť, podpísať a odovzdať vedúcej jedálne.

Kategória: Nezaradené | Komentáre sú deaktivované
Jún 27

HRY RYTIERA ROLANDA 2014

Podujatie s dlhoročnou tradíciou Rolandove hry sa uskutočnili v dňoch 26. – 27. júna 2014 na Radničnom námestí v Bardejove. Tieto historické slávnosti v našom meste uskutočňuje Hornošarišské osvetové stredisko. Slúžia na priblíženie tradície stredovekých jarmokov a prezentáciu histórie mesta, ukážky kostýmov, hier, zbraní a tradičného umeleckého remesla. Avšak tento rok boli spojené so súťažami pre mládež a dospelých.

Zámerom Hornošarišského osvetového strediska bolo, aby sa Rolandove hry stali najmä študentskou aktivitou, aby sa študenti zapojili do samotných príprav a realizácie, aby sa oni sami cítili byť spolutvorcami kultúrneho a spoločenského živote v meste. Preto sa vytvorila tvorivá skupina zložená zo študentov všetkých stredných škôl v meste, ktorí sa stretávali na prípravných výboroch, kde vyjadrovali svoj názor na štruktúru hier a večerný program. Viac »

Kategória: Podujatia, Súťaže | Tagged , , , | Komentáre sú deaktivované
Jún 12

Účelové cvičenia a kurz ochrany života a zdravia

Účelové cvičenia sa konali 11. a 12. júna 2014 pre žiakov 1. a 2. ročníka v priestoroch školy, na Mihaľove a na Kalvárii.

Po zraze na školskom parkovisku, kontrole účasti, bezpečnostných a organizačných pokynoch sa žiaci presunuli na Kalváriu, kde mali prípravu jednoduchej stravy v prírode. Druhý deň najprv v priestoroch školy a potom na Mihaľove absolvovali cvičenia na stanovištiach s obsahom:

- „Príroda okolo nás“

- zdravotná príprava

- riešenie mimoriadnych udalostí – civilná ochrana

- pohyb a pobyt v prírode

Viac »

Kategória: Šport | Tagged , , , , | Komentáre sú deaktivované
Jún 06

Prví absolventi 2. semestra CCNA2 Exploration (Routing Protocols and Concepts) – Smerovacie protokoly a koncepty

Sieťový akademický program – Cisco Networking Academy, je dnes najväčší a najkomplexnejší profesne orientovaný vzdelávací program na svete.

Štúdium 2. semestra zahrňuje problematiku budovania sieti, adresovanie, protokoly a štandardy používané v lokálnych (LAN) aj v rozsiahlych (WAN) počítačových sieťach, , kabeláž a metodiku jej návrhu, budovanie a údržbu. Významná časť štúdia je venovaná aj aktívnym sieťovým komponentom: rozbočovačom, prepínačom a smerovačom, ich konfigurácií, správe a taktiež aj otázkam riadenia a bezpečnosti sieti.

Vzdelávanie založené na báze CCNA Exploration pripravuje študentov pre Cisco CCNA certifikačnú skúšku (Cisco Certified Networking Associate). CCNA certifikát je medzinárodne uznávaný certifikát, potrebný pre budovanie kariéry sieťového špecialistu. Študenti musia absolvovať všetky štyri CCNA Exploration kurzy, aby boli plne pripravení na priemyselnú certifikáciu – CCNA skúšku. Po absolvovaní druhej etapy (semestre 5. až 8.) študenti môžu získať certifikát označovaný ako Cisco Certified Networking Professional (CCNP).

V tomto školskom roku úspešne 2.semester zvládlo 11 študentov.

Kategória: Informatika | Tagged , , , | Komentáre sú deaktivované
Máj 23

Futbalový turnaj SPŠ – športová aktivita ŽŠR

V rámci aktivít žiackej školskej rady  sa naši žiaci zúčastňujú školení národného projektu KOMPRAX, ktorý administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, pod názvom „Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť“.  Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

KOMPRAX, znamená Kompetencie pre prax → je to séria 2 – 3 víkendových stretnutí mladých ľudí, ktoré sú zamerané na interaktívne získavanie nových zručností, skúseností netradičným a neformálnym spôsobom. Viac »

Kategória: Šport, Súťaže, ŽŠR | Tagged , , , , | Komentáre sú deaktivované
Máj 07

DEJEPISNÁ EXKURZIA OSVIENČIM – KRAKOV – VIELIČKA

Začiatkom mája sa študenti prvého a druhého ročníka SPŠ zúčastnili dvojdňovej dejepisnej exkurzie v poľskom koncentračnom tábore Osvienčime. So záujmom si prezreli expozície múzea, prešli bránou Auschwitzu aj Birkenau a snažili sa vcítiť do nezávideniahodnej situácie väzňov v tomto tábore počas druhej svetovej vojny. Viac »

Kategória: Dejepis, Exkurzie/výlety | Komentáre sú deaktivované